Biały Kamień Hotel & Medi-SPA, Świeradów Zdrój

Regulamin Hotelu

cms.month_short_7 ' 18 23
cms.month_short_7 ' 18 24
Gutschein
kaufen
  1. Startseite
  2. Hotel
  3. Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

 

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Hotelu.

 

 

§1

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00. W wyjątkowych sytuacjach, hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin trwania doby hotelowej, z uprzednim poinformowaniem Gości.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać nie później niż do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. W przypadku chęci skrócenia pobytu prosimy o poinformowanie recepcji do godziny 12:00. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, w jej cena jest równa najniższej dostępnej cenie danej kategorii pokoju obowiązującej w tym dniu.

5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, a jego skrócenia - zgodnie z warunkami rezerwacji.

 

§2

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00 tylko po uprzednim poinformowaniu recepcji. W godzinach 22:00-7:00 wszystkie osoby przebywające w hotelu muszą być zameldowane.

 

§3

1. Przebywanie psów w hotelu możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji i za dodatkową opłatą określoną w cenniku hotelowym.

2. Hotel akceptuje wyłącznie psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych oraz do 10 kg wagi.

3. Psy przebywające w hotelu muszą znajdować się pod stałą opieką.

4. Przebywanie psów w częściach hotelu, gdzie serwuje się jedzenie jest zabronione.

5. Hotel nie akceptuje innych zwierząt, również kotów.

 

§4

1. Na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

2. W częściach ogólnodostępnych hotelu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w hotelu.

3. Kara umowna za złamanie każdego z powyższych punktów §4 wynosi 500 zł i zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.

 

§5

1. Hotel świadczy usługi zgodnie z przyznaną kategorią i przyjętym standardem obsługi. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

a. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo danych osobowych oraz tajemnicy informacji o Gościu,

b. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.

 

§6

1. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw dokonywane jest podczas nieobecności Gościa lub w czasie jego obecności, jeżeli wyrazi takie życzenie lub zgodę.

2. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa pozostawione po wyjeździe przedmioty przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne.

 

§7

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług na zasadach określonych odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego – art. 846-849.

2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w przechowanie do sejfu w recepcji. Usługa przechowania jest świadczona bezpłatnie.

3. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów określonych w §7 ppkt 2, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu Gości i pracowników hotelu, mają rozmiary uniemożliwiające bezpieczne ich przechowanie lub mają zbyt dużą wartość.

4. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, broni oraz amunicji.

5. Parking hotelowy jest niestrzeżony oraz udostępniany Gościom bezpłatnie.

6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu oraz rzeczy w nich pozostawionych.

 

§8

1. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak, aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju drzwi i okna powinny pozostać zamknięte.

4. Przenoszenie wyposażenia pokoi jest niedozwolone.

5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.

 

§9

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.

3. Obraźliwe lub agresywne zachowanie wobec pracowników hotelu nie będzie tolerowane.

4. Hotel może odmówić przyjęcia osoby, która rażąco naruszyła regulamin hotelowy, w szczególności: wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, wyrządzając szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłóciła normalny tok funkcjonowania hotelu.

5. Hotel będzie odmawiał dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady określone w §9 bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

 

§10

1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel hotelu.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Wyjątkiem są zasilacze do urządzeń RTV, telefonów oraz laptopów.

3. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) lub zadymienie pokoju Gość zostanie obciążony karą umowną 1000 zł. Kara zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.

 

§11

1. Integralną częścią Regulaminu Hotelowego są Regulaminy korzystania ze strefy Wellness, korzystania z basenu, korzystania z sauny oraz korzystania z bawialni.

2. Wszystkie Regulaminy są dostępne w recepcji hotelowej oraz recepcji strefy Wellness.

3. Meldując się w hotelu Goście potwierdzają zapoznanie i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Hotelowego.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2012 do odwołania.

 

 

Dyrekcja Hotelu

Newsletter

Zapisz się - informacje, oferty i promocje czekają na Ciebie!

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen